Alerta Ràdios Lliures

Les Radios Lliures de Barcelona tenim una història de 35 anys. Van néixer durant la
transició, sota la creença que la llibertat d’expressió seria una realitat després de 40
anys de dictadura, amb emissors autoconstruïts i fent de l’autogestió una pràctica
d’alliberament de l’expressió del carrer, de les veus de la gent.

Durant aquests 35 anys, la persecució ha estat contínua. Tancaments, segrest
d’equips, usurpació de dial per part d’emissores comercials, públiques i privades,
sancions administratives de totes les administracions. El poder encara no entén com
hem sobreviscut sense fonts de finançament, sense un marc legal que ens protegeixi i
amb l’assetjament continu de les iniciatives mercantils.

Ara, la pressió és màxima i els poders públics i fàctics estan determinats a fer-nos fora
del dial. Sancions per desenes de milers d’euros, embargaments, avisos de tancament
dels centres emissors, interferències de ràdios comercials pirates amb la connivència
de la Generalitat de Catalunya. La interferència des de fa prop de 2 anys Radio Pica/
Bronka per Mola FM, subvencionada amb més de 240.000 pel govern tripartitde la
Generalitat, la interferència de Radio Línea IV per Rock’n’Gol i l’obertura d’expedient
de tancament de Contrabanda FM que, sota l’excusa de netejar el Carmel, ha iniciat
l’actual Direcció General de Mitjans Audiovisuals són només una mostra de l’esforç
(inútil) que estan fent per fer-nos callar.

Ni tansols recorden les seves pròpies lleis:
“Es reconeixen i es protegeixen els drets:
a. A expressar i difondre lliurement els pensaments, les idees i opinions mitjançant la
paraula, l’escrit o qualsevol altre mitjà de reproducció […]”. Article 20 de la Constitució
Espanyola.

“1.La prestació de serveis de comunicació audiovisual per part d’entitats privades
sense ànim de lucre es beneficia d’una reserva d’espai públic de comunicació, atenent
la contribució que facin a la realització de finalitats d’interès general i de manera
proporcionada a aquesta contribució.
[…] 7. La reserva d’espai públic de comunicació correspon:
a) Als plans tècnics, si l’espai radioelèctric ho permet, d’acord amb les condicions
i el procediment establerts per reglament. Aquesta reserva no pot comportar cap
contraprestació econòmica.
b) Als distribuïdors de serveis de comunicació audiovisual. Com a obligació de servei
públic, aquests han de reservar un 5% de llur oferta a serveis de comunicació sense
ànim de lucre. Aquesta reserva no pot comportar cap contraprestació econòmica.
Article 70 de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de comunicació audiovisual de
Catalunya.

Per nosaltres està clar, les ràdios lliures som una molèstia per al govern, per a les
emissores comercials públiques i privades i també per als poders fàctics. Denunciem
la injustícia i la corrupció i ens informem d’allò que la premsa oficial ens amaga.
Lluitem contra el racisme, la xenofòbia, la discriminació, els abusos de la patronal i
de les administracions, contra el sexisme i la precarietat, donem difusió de la lluita
social, de les alternatives i dels esdeveniments populars. Tot això els molesta, però no
deixarem de fer-ho.

L’atac a les ràdios lliures forma part de l’onada repressiva que estem vivint. Denúncies
contra mitjans escrits per denunciar les irregularitats en sanitat, detencions arbitràries
d’activistes i sindicalistes; l’intent de silenciar les nostres veus és indiscriminat, però
no se’n sortiran perquè nosaltres tenim quelcom més fort que els diners, la solidaritat entre nosaltres.

La gent que no vol que es parli per les ràdios lliures, que s’escrigui en mitjans
alternatius i que es canti una cançó diferent és la gent que no vol que es parli,
l’escrigui i es canti.

Per tots aquests motius cal seguir defensant i lluitant per les ràdios lliures.

Coordinadora de Ràdios Lliures de Catalunya
Barcelona, 15 de juny de 2012

—————————————————————

Las Radios Libres de Barcelona tenemos una historia de 35 años. Las primeras
radios nacieron durante la transición, bajo la creencia de que la libertad de expresión
sería una realidad después de 40 años de dictadura, con emisores autoconstruidos y
haciendo de la autogestión una práctica de liberación de la expresión de la calle, de
las voces de la gente.

Durante los últimos 35 años, la persecución ha sido continua. Cierres, secuestro de
equipos, usurpación de dial por parte de emisoras comerciales, públicas y privadas,
sanciones administrativas de todas las administraciones. El poder todavía no entiende
cómo hemos sobrevivido sin fuentes de financiación, sin un marco legal que nos
proteja y con un acoso continuo por parte de las iniciativas mercantiles.

Ahora, la presión es màxima y los poderes públicos y fácticos están determinados a
echarnos del dial. Sanciones por miles de euros, embargos, avisos de cierre de los
centros emisores, interferencias de radios comerciales piratas con la connivencia
de la Generalitat de Catalunya, persecución de las entidades de gestión de
derechos de autor. La interferencia desde hace 2 años a Radio Pica/Bronka por
Mola FM, subvencionada con más de 240.000 por el gobierno de la Generalitat, la
interferencia de Radio Línea IV por Rock’n’Gol y la apertura de expediente de cierre
de Contrabanda FM que, bajo la excusa de limpiar el Carmelo, ha iniciado la actual
Dirección General de Medios Audiovisuales, són sólo una pequeña muestra del
esfuerzo (inútil) que están haciendo para intentar callarnos.

Ni tan solo recuerdan sus proias leyes:
“Se reconocen y se rotegen los derechos:
a. A expresar i difundir libremente los pensamientos, las ideas y opiniones mediante
la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción […]”. Artículo 20 de la
Constitución Española.

“1.La prestación de servicios de comunicación audiovisual por parte de entidades
privadas sin ánimo de lucro se beneficia de una reserva de espacio público de
comunicación, atendiendo a la contribución que hagan a la realización de finalidades
de interés general y de manera proporcionada a esta contribución.
[…] 7. La reserva de espacio público de comunicación corresponde:
a) A los planes técnicos, si el espacio radioeléctrico lo permite, de acuerdo con las
condiciones y el procedimiento establecidos por reglamento. Esta reserva no puede
comortar ninguna contraprestación económica.
b) A los distribuïdores de servicios de comunicación audiovisual. Como obligación
de servicio público, éstos tienen que reservar un 5% de su oferta a servicios de
comunicación sin ánimo de lucro. Esta reserva no puede comportar ninguna
contraprestción económica. Artículo 70 de la Ley 22/2005, de 29 de diciembre, de
comunicación audiovisual de Catalunya.

Para nosotros está claro, las radios libres somos una molestia para el gobierno, para
las emisoras comerciales públicas y privadas y también para los poderes fácticos.
Denunciamos la injusticia y la corrupción y nos informamos de todo lo que la prensa
oficial nos esconde.Luchamos contra el racismo, la xenofobia, la discriminación, los
abusos de la patronal y de las administraciones, contra el sexismo y la precariedad,
damos difusión de la lucha social, de las alternativas y de los actos populares. Todo
esto les molesta, pero no dejaremos de hacerlo.

El ataque a las radios libres forma parte de la oleada represida que estamos viviendo.
Denúncias contra medios escritos por denunciar las irregularidades en sanidad, detenciones arbitrarias de activistas y sindicalistas; el intento de silenciar nuestras

voces es indiscriminado, pero no se saldrán con la suya porque nosotras tenemos algo
más fuerte que el dinero: la solidaridad y el apoyo mutuo.

La gente que no quiere que se hable en las radios libres, que se escriba en medios
alternativos y que se cante una canción diferente es la gente que no quiere que se
hable, se escriba y se cante.

Por todos estos motivos, es la hora de defender y luchar por las radios libres.

Coordinadora de Ràdios lliures
Barcelona, 15 de junio de 2012

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

2 Responses to Alerta Ràdios Lliures

  1. Pingback: Alerta Radios Lliures « La conquista de los sonidos

  2. Pingback: Ràdio Klara 104.4 FM València » Blog Archive » Alerta Radios Lliures

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *